ورود و ثبت نام

بخشنامه حقوق و دستمزد 1402 + دانلود

بخشنامه مزد ۱۴۰۲ | بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل های تبعی آن (بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ 1401/12/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اتمام مذاکرات مزدی و بر اساس مصوبات شورای عالی کار، بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
بخشنامه حقوق و دستمزد

شورای عالی کار با حصور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نطر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بییتر میران درامد انان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛حفط و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتطام مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصدو شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر دز این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهار محوری و بهره مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به من؟ور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به من؟ور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخشنامه حقوق و دستمزد

دستورالعمل نحوه اجرا در مورد دستمزد کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند (بخشنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۱ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه ۲۱ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۱) به اضافه روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۲ = ۸۳.۵۹۶ + (۱/۲۱ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۱)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال در روز شود، مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۱) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳: هم‌چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۲۱ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۴۰۱) از ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه حقوق و دستمزد راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۲

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۴۰۲ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۲۱ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- ارقام ریال در هر روز)

گروهنرخ پایهگروهنرخ پایه
۱۷۰۰۰۰۱۱۷۲۰۰۰
۲۷۰۲۰۰۱۲۷۲۴۰۰
۳۷۰۴۰۰۱۳۷۲۸۰۰
۴۷۰۶۰۰۱۴۷۳۲۰۰
۵۷۰۸۰۰۱۵۷۳۶۰۰
۶۷۱۰۰۰۱۶۷۴۰۰۰
۷۷۱۲۰۰۱۷۷۴۴۰۰
۸۷۱۴۰۰۱۸۷۴۸۰۰
۹۷۱۶۰۰۱۹۷۵۲۰۰
۱۰۷۱۸۰۰۲۰۷۵۶۰۰
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- ارقام ریال در هر روز)

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه حقوق و دستمزد شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمولین قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه  ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

بخشنامه حقوق و دستمزد

دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید.

۱- نحوه اعمال ۳۸ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۴۰۲ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۱) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۲۱ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۲۱ درصد افزایش یابد.

تبصره ۱: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۲۱ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره ۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال بخشنامه خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۲۱ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۴۰۲ روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۴۰۲ روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت


دانلود بخشنامه و دستورالعمل‌های تبعی 1402


جدول حقوق و دستمزد کارگران 
طبق بخشنامه قانون کار سال 1402
جدول حقوق و دستمزد کارگران طبق بخشنامه قانون کار سال 1402 بخشنامه حقوق و دستمزد

جدول میزان حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۲۴۱.۳۹۵۲۴۱.۳۹۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۷۶۹.۴۲۸۱.۷۶۹.۴۲۸
حقوق پایه (ماهانه)۵۳.۰۸۲.۸۴۰۵۴.۸۵۲.۲۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۱۱.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۵.۳۰۸.۲۸۴۵.۳۰۸.۲۸۴
حق بیمه سهم کارگر۵.۱۱۵.۷۹۹۵.۲۳۹.۶۵۹
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۶۷.۹۶۷.۰۴۱۶۹.۶۱۲.۶۰۹
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۷۳.۲۷۵.۳۲۵۷۴.۹۲۰.۸۹۳
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۷۸.۵۸۳.۶۰۹۸۰.۲۲۹.۱۷۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۳۳۷.۹۵۴۳۳۷.۹۵۴
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۵.۳۰۸.۲۸۴۵.۴۸۵.۲۲۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۷.۹۶۲.۴۲۶۸.۲۲۷.۸۴۰
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۱۱.۹۴۳.۶۳۹۱۲.۳۴۱.۷۶۰
حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲ مبلغ برای کارگران بدون سابقه

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۲۴۱.۳۹۵۲۴۱.۳۹۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۷۶۹.۴۲۸۱.۷۶۹.۴۲۸
حقوق پایه (ماهانه)۵۳.۰۸۲.۸۴۰۵۴.۸۵۲.۲۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۱۱.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۵.۳۰۸.۲۸۴۵.۳۰۸.۲۸۴
حق بیمه سهم کارگر۵.۲۶۲.۷۹۹۵.۳۹۱.۵۵۹
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۶۹.۹۲۰.۰۴۱۷۱.۶۳۰.۷۰۹
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۷۵.۲۲۸.۳۲۵۷۶.۹۳۸.۹۹۳
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۸۰.۵۳۶.۶۰۹۸۲.۲۴۷.۲۷۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۳۵۱.۳۲۳۳۵۱.۳۲۳
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۵.۵۱۸.۲۸۴۵.۷۰۲.۲۲۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۸.۲۷۷.۴۲۶۸.۵۵۳.۳۴۰
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۱۲.۴۱۶.۱۳۹۱۲.۸۳۰.۰۱۰
حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲ مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
  • حق اولاد به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته باشند.
  • محدودیت تعداد فرزند برای حق اولاد از تیرماه ۱۳۹۲ برداشته شد و دیگر محدودیتی ندارد.
  • پایه سنوات روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال است و به کارگرانی تعلق می‌گیرد که بیش از یک سال سابقه کار در کارگاه داشته باشند.
  • مبلغ هر ساعت اضافه کاری برای کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل: ۳۳۷.۹۵۴ ریال خواهد بود.
  •  مبلغ هر ساعت شب کاری کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۴.۴۹۹ ریال تصویب شد.

جدول افزایش حقوق سایر سطوح مزدی

عنوانروزانهماهیانه ۳۰ روزماهیانه ۳۱ روز
افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مزد (مزد پایه+ پایه سنوات) سال قبل+ ثابت ریالی
ثابت ریالی سایر سطوح۸۳.۵۹۶۲.۵۰۷.۸۸۰۲.۵۹۱.۴۷۶
افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مزد (مزد پایه+ پایه سنوات) سال قبل+ ثابت ریالی

جدول مقایسه‌ای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

شرحسال ۱۴۰۲سال ۱۴۰۱افزایش
حقوق پایه روزانه۱.۷۶۹.۴۲۸۱.۳۹۳.۲۵۰۲۷٪
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۵۳.۰۸۲.۸۴۰۴۱.۷۹۷.۵۰۰۲۷٪
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰۳۸.۴۶٪
کمک هزینه اقلام مصرفی۱۱.۰۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰۲۹.۴۱٪
حق اولاد یک فرزند۵.۳۰۸.۲۸۴۴.۱۷۹.۷۵۰۲۷٪
پایه سنوات (۳۰ روز)۷۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰۰.۰۰٪
دریافتی ماهانه ۳۰ روز بدون فرزند۷۳.۰۸۲.۸۴۰۵۶.۷۹۷.۵۰۰۲۸.۶۷٪
دریافتی ماهانه ۳۰ روز با ۱ فرزند۸۰.۴۹۱.۱۲۴۶۳.۰۷۷.۲۵۰۲۷.۶۱٪
دریافتی ۳۰ روز با ۲ فرزند۸۵.۷۹۹.۴۰۸۶۷.۲۵۷.۰۰۰۲۷.۵۷٪
جدول مقایسه‌ای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *